Ik ondergetekende wens lid te worden van de VZW Koninklijke Zwemclub “IJsberen” Boom
dd/mm/yyyy

Gelieve uw lidgeld te storten op rekeningnummer BE70 0011 4863 7725 (GEBA BE BB) met vermelding van uw naam.

Overschrijvingsformulier hier te downloaden.

TOETREDINGSVOORWAARDEN

De volledige reglementen van de Vlaamse Zwemfederatie en de Club, evenals de verzekeringspolissen liggen ter inzage in het Clublokaal.

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn dat alle reglementen, alsook afgesloten verzekeringsovereenkomsten, ter inzage liggen in het Clublokaal

Hieronder vallen de reglementen inzake de wet op de privacy, de vrijheidsregeling en de disciplinaire maatregelen vervat in artikel 8 van het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar.

Hij/zij zal jaarlijkse voor de aanvang van het IJsberen seizoen en op eigen initiatief een officieel medisch attest bezorgen aan het bestuur waaruit blijkt dat er medisch geen bezwaar bestaat voor het zwemmen in koud water,  en dit  voor zowel recreatief als / of competitief.

Uw lidkaart zal u slecht ontvangen na betaling van het lidgeld aan de club en na ontvangst van het medisch attest waaruit blijk dat u medisch volledig geschikt bent voor koudwaterzwemmen.

Hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van het huisreglement van de club en verbindt er zich toe deze na te leven en te eerbiedigen.

Hij/zij verklaart volledig gezond en voldoende zwemvaardig te zijn, het zwembad op eigen risico te gebruiken en zet zich uitdrukkelijk af van enige vordering in aansprakelijkheid tegen de VZW en/of haar bestuurders.

We vragen dit om spam te voorkomen.